Katedra Gospodarki
Turystycznej

Prof. WSG dr inż. arch. Romana Przybyszewska-Gudelis

   

Prof. WSG dr inż.arch. Romana Przybyszewska-Gudelis
e-mail: romagudelis@wp.pl

 

 SPECJALIZACJA       geografia turyzmu, planowanie przestrzenne
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
 • planowanie przestrzenne (ze szczególnym uwzględnieniem miast;
 • zagospodarowanie turystyczne;
 • rozwój turystyki i produktu turystycznego w jednostkach samorządowych;
 • rozwój zrównoważony w gospodarce przestrzennej i turystyce,
 • strategie rozwoju miast,
 • strategie rozwoju turystyki,
 • marketing turystyczny
  Wybrane publikacje w latach 1995 - 2010
 • „Problematyka turystyczna jako czynnik delimitacji regionu”,w:Bydgoskie w procesie regionalizacji, Wyd. Sejmik Samorządowy Woj. Bydgoskiego i Towarzystwo Urbanistów Polskich, Bydgoszcz,1995;
 • ”Potrzeby koordynacji działań w zakresie problematyki turystycznej związanej z ochroną miast historycznych”, w :”Potrzeby prawne ochrony miast historycznych”, wyd. Sekcji Ochrony Środowiska Kulturowego TUP,W-wa, 1996.
 • „Problemy rewitalizacji miast przez turystykę”, w : „Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej”, materiały z Seminarium PST, Warszawa,1997.
 • „Strategia rozwoju regionalnego w turystyce : jej miejsce wśród regionalnych planów strategicznych”, w : Problemy Turystyki, Nr 3-4 (Vol.XXI),1998, Instytut Turystyki, Warszawa,1998.
 • „Strategiczna rola turystyki w rozwoju małych miast polskich”, w: Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Nr1,Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, 2001.
 • ”Potrzeby partnerstwa naukowców i praktyków dla rozwoju turystyki” cz. I i cz. II, w: Promocje kujawsko - pomorskie, nr 7(103) i nr 8 (104),Bydgoszcz,2001.
 • „Turystyka w rozwoju społeczno - gospodarczym: potrzeby zmiany podejścia do jej roli i zakresu; warunki partnerskiego i zintegrowanego działania”, w: Materiały z konferencji „Partnerstwo podstawą rozwoju regionalnego”,Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz,2001.
 • Redakcja i przedmowa do Zeszytów Naukowych Nr 2 Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, 2002.
 • „Duże miasta współczesne w Europie: przemiany wizerunku I kryteriów atrakcyjności turystycznej”, w: „Gospodarka turystyczna wobec integracji I rozszerzania się Unii Europejskiej, Zbiór rozpraw pod red. K. Sikory i D. Makieły, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki I Hotelarstwa, Bydgoszcz,2003.
 • ”Stosowanie zasad turystyki zrównoważonej jako warunek prawidłowego rozwoju lokalnego i regionalnego”,w: „Turystyka I rekreacja”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Tom 1., 2004.
 • „Uzdrowiska i miejscowości o funkcji turystyki zdrowotnej w aspekcie kreowania produktu turystycznego” w: Turystyka a uzdrowiska, Polskie Stowarzyszenie turystyki, Warszawa, 2005.
 • „Pomóżmy Bydgoszczy być gościnną”, w: Kurier Uczelniany WSG, nr18/2006
 • „Pomóżmy Bydgoszczy być gościnną – Propozycja pierwszych międzywydziałowych badań turystycznych”, w: Kurier Uczelniany WSG, nr 19/2006.
 • „Kształtowanie przestrzeni miast poprzez kreatywną gospodarkę i zintegrowany program rozwoju – jego znaczenie dla turystyki”, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, t.6./2007.
 • „ Turystyka kulturowa i krajoznawstwo współczesne w przestrzeni - z uwzględnieniem ekorozwoju i kreatywnej gospodarki” –prezent. na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie 8. – 12. września 2010 (do publikacji w wydaw.. kongresowym).
  Wybrane prace badawcze
 • „Aktywizacja małych miast zabytkowych przez turystykę w warunkach gospodarki wolnorynkowej” (w ramach Problemu Resorowego IV: „Ratowanie Miast Historycznych” Ministerstwa Kultury i Sztuki), Instytut Turystyki ,1995;
 • „Koncepcja programowa rozwoju turystyki przyjazdowej do Bydgoszczy”, dla Urzędu Miasta w Bydgoszczy, 1994 i zaktualizowana wersja : 1996,
 • „Studium warunków dostępności i percepcji Bydgoszczy dla turystyki przyjazdowej” oprac. przez zespół specjalistów pod kierunkiem R. Przybyszewskiej Gudelis, Bydgoszcz -Toruń, 1997-8.
 • „Strategia rozwoju województw : bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego przez turystykę - etap I : Założenia”, kierownictwo prac zespołowych, autorstwo Cz.I : Podstawy strategii rozwoju ; Koncepcja makroregionalna, RAPT, Bydgoszcz, 1996
 • „Rozwój turystyki wiejskiej w regionie Polski Północno-Wschodniej” - cykl szkoleń dla agroturystyki (współautorstwo), w ramach prac PHARE - FAPA,1996.
 • Atrakcyjność przestrzeni historycznego zespołu Niemczy i jej krajobrazu dla turystyki wraz z analizą możliwości rozwoju turystyki jako istotnego elementu jej lokalnej gospodarki, dla Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1996;
 • Oświęcim - Brzezinka i Miasto Oświęcim, Polski Komitet Narodowy ICOMOS,1997.
 • Warunki rozwoju turystyki w Gminie Piotrków Kujawski, (z R.Dysarzem), 1997.
 • „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Koronowo” - dział Turystyka, 2000.
 • Ekspertyza dotycząca oceny funkcji turystycznej obszaru Starego i Nowego Miasta Warszawy, 1997.
 • „Analiza rynkowa dotycząca sektora turystyki miejskiej i kulturowej na przykładzie Malborka”, Instytut Turystyki, Zakład w Toruniu, 1997.
 • „Rynek turystyczny Włoch” , badania dla UKFiT, Instytut Turystyki, 1996 i 1998.
 • „Turystyka jako czynnik ekorozwoju Dorzecza Drwęcy”- Przemiany społeczno-kulturowe w społecznościach lokalnych odwiedzanych przez turystów, w ramach badań KBN, Instytutu Turystyki, 1998-99.
 • „Zrównoważony rozwój turystyki w miastach polskich”, Instytut Turystyki, 1999.
 • „Turystyka szansą rozwoju Miasta i Gminy Koronowo” temat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2002.
  Waźniejsza działalność organizacyjna i popularyzatorska
 • Referaty wygłoszone na zaproszenie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (w imieniu wszystkich krajów postkomunistycznych) dot. relacji między Europą Zachodnią a Środkowo - Wschodnią w rozwoju turystyki - na sesji Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w Brukseli w listopadzie 1990 (w jęz. włoskim) oraz na Europejskiej Konferencji Turystycznej w Budapeszcie w 1991 (w jęz. angielskim); - cytowanie w materiałach Parlamentu Europejskiego w jęz. ang., franc., hiszp.
 • Współorganizacja cyklu szkoleń na tematy turystyczne we Free University w Brukseli - dla naukowców w Polsce; uczestnictwo w części tych szkoleń - 1993 ,
 • Udział w wielu międzynarodowych konferencjach dot.rozwoju turystyki w miastach i gminach - na przykład : - „Future of the Past” w Dordrecht w Holandii w r. 1990; „City Tourism” - w Rotterdamie w r. 1994 ; Konferencja Federacji Organizacji Turystycznych Miast Europejskich w Graz w Austrii (jako delegat Urzędu Kult. Fiz. i Turyst.) w r. 1996; „Turismo : opportunita¢ economiche e culturali per il territorio” dot. 11-tu gmin toskańskich, w Empoli, w r. 1997, „Tourism and the City : Sustainability and Development”, zorganizowana przez Oficjalną Izbę Handlu i Przemysłu w Madrycie oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Urbanistycznego (INTA) z siedzibą w Hadze (Holandia, Madryt, 10-12.listopada 1999.
 • Referat „Physical planning for tourism in a big city - great sight-seeing centre” na konferencji „Big City Tourism” w Berlinie w r.1985;
 • Referat dot. przebiegu Międzynarodowego Szlaku Cystersów w Polsce - na objazdowym Seminarium organizowanym przez Radę Europy (European Cultural Routes ) i Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, r. 1990.
 • Referat w jęz. angielskim: „Il turismo dei Polacchi verso l’Italia” na międzynarodowej konferencji w Rimini :”Nowe połacie wschodu : zaczynając od turystyki” - reprezentacja stanowiska Urzędu Kultury Fiz. i Turystyki, 1996;
 • Wykłady w jęz. włoskim na Uniwersytecie w Palermo, na Wydziale Architektury na temat : „Funkcja turystyczna w rozwoju polskich miast o średniowiecznym rodowodzie”, Uczestnictwo w komisji dyplomowej na tym wydziale. 1988.
 • Wykłady na Uniwersytecie w Bournemouth w Wielkiej Brytanii („Polska jako kraj przeznaczenia turystycznego : kultura, natura , zagospodarowanie”) na Wydziale Usług Publicznych - Turystyka, w latach 1994, 1995, 1996,1997.
 • Referat wygłoszony na konferencji OECD w Rzymie w r.1997. : „Polish Experiences on Partnerships in Tourism Policy and Contribution to Tourism Job Creation” - w imieniu Rządu Polskiego - UKFiT, 1997.
 • Sympozjum międzynarodowej grupy ekspertów ICOMOS w Oświęcimiu w maju 1997 oraz w Warszawie w lipcu 1997 - ekspertyza turystyczna nt. „Koordynacja prac studialnych i planistycznych na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim - Brzezinka , wraz z najbliższym otoczeniem”, 1997.
 • Kongres ISoCaRPw Bilbao – październik 2005.
 • Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miast i Regionów (ISoCaRP), w Antwerpii w dniach 19. – 23 września 2007., na temat: „Urban Trialogues – ‘Co-productive ways to relate visioning and strategic urban project” Uczestnictwo w pracach Fundacji Romualdo Del Bianco we Florencji, ekspert grupy regionalnej zrzeszającej uczelnie bydgosko-toruńskie, w latach 1997-2009.
 • Organizacja kontaktów WSG z tą Fundacją: wyjazd studencki na warsztaty - 8-u studentów we Florencji w listopadzie - grudniu 2002; na obrady „Okrągłego Stołu” w 2003 , w grudniu 2006 oraz w lutym 2008; bieżące prace koordynacyjne, także w 2009.
 • Przygotowania do Międzynarodowej Konferencji w listop. 2010 na temat”Jakości życia w centrach miast – z uwzględnieniem mieszkańców i turystów” w Toruniu – maj 2011; organizacja łącznie z Fundacją RDB oraz Urzędem Miasta w Toruniu.
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda resortowa ( zespołowa ) Ministra Budownictwa, Urbanistyki i Architektury UA za Plan Ogólny Torunia, W-wa, 1962;
 • Nagroda resortowa (kierownictwo zespołu autorskiego) Ministra Gospod. Terenowej i Ochrony Środowiska za „Koncepcję zagospodarowania turystycznego Śródmieścia Torunia” , W-wa, 1974;
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za pracę doktorską „Atrakcyjność krajoznawcza miast średnich w Polsce a przestrzenne i funkcjonalne aspekty ich zwiedzania i zagospodarowania turystycznego ” wykonaną na Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej pod kier. Prof. dr hab.Leszka Dąbrowskiego, W-wa, 1982;
 • Nagroda Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki „za dorobek badawczy w dziedzinie zagospodarowania turystycznego dla województwa bydgoskiego”( zespołowa) , W-wa, 1987;
 • Nagroda indywidualna Przewodniczącego Komitetu Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki A.Kwaśniewskiego „za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie turystyki”, W-wa, 1989.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1988.
 • Złota odznaka „Zasłużony działacz turystyki” - 1985;
 • Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich – 1998.
 • Medal za zasługi – Fundacja Romualdo del Bianco we Florencji – 2003
 • Medal Edukacji Narodowej – 2009.
 • Odznaczenie „Za Zasługi dla Turystyki” Ministra Sportu i Turystyki – 2009.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia