Katedra Gospodarki
Turystycznej

dr Rafał Nowicki

Dr Rafał G. Nowicki

 

Zestaw publikacji z lat 2013-2018


1. Nowicki R.G. (2018),

Pojęcie niepełnosprawności a turystyka bez barier, [w:] M. Przydział, I. Pezdan-Sliz, J. Zieliński (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań współczesnego świata, Zeszyty Naukowe, Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów,

 

2. Nowicki R. G. (2017)

Wybrane elementy kultury obsługi osób niepełnosprawnych [w:] K. Słowińsk (red.) Turystyka szkolna i wypoczynek w świetle aktualnych i nowych przepisów prawnych, ByLOT, Bydgoszcz,

 

3. Nowicki R. G. (2017)

Zabytkowa infrastruktura uzdrowiskowa jako nośnik wartości kulturowych - na przykładzie uzdrowisk sudeckich, [w:] I. Grygus (red.) Perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej i usług rehabilitacyjnych na Ukrainie w świetle doświadczeń polskich, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym, Równe (Ukraina),

 

4. Nowicki R.G. (2016),

Poznanie turystyczne jako element ochrony wartości dziedzictwa kultury, Ochrona Zabytków 1-4/2016, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa,

 

5. Nowicki R. G., Kashnikowa  A. (2016)

Bariery w turystycznych obiektach noclegowych jako przykład tzw. „luki ekologicznej”, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki -  Turystyka i Rekreacja nr 13, Bydgoszcz,

 

6. Nowicki R.G. (2016)

Attitudes of tourists towards former culture’s products. The second dimension of cultural heritage [w:] J. Wyrzykowski (red.) Tourism role in the regional economy, University of Business in Wrocław,

 

7. Nowicki R.G. (2016)

Przedsiębiorczość jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego - refleksje, uwagi i dopowiedzenia [w:] R. Nowicki, J. Kosmaczewska, M. Barczak (red.) Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – koncepcje, realizacje, kierunki rozwoju, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz,

 

 

8. Brudnicki R., Barczak M., Nowicki R.G., Markiewicz P., (2015)

Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim. Raporty z rejonów wykonane dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Gospodarki Turystycznej Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych, Bydgoszcz,

 

9. Nowicki R. G. (2014)

Przyczynek do rozważań nad współczesną wykładnią czasu wolnego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki -  Turystyka i Rekreacja nr 16-17, Bydgoszcz,

10. Nowicki R. G. (2013)

Zasoby zabytków architektury oraz ich użytkowanie i ochrona w turystyce na podstawie badań w Sudetach, Ochrona zabytków 1-4/2-13, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa,

 

11. Nowicki R. G. (2013)

Zabytki jako element turystycznej identyfikacji regionu na przykładzie badań sudeckich, Turystyka i Rekreacja – Zeszyt Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa,

 

12. Brudnicki R., Barczak M., Nowicki R. G., Krukowska M., Sewerniak J., (2013)

Badanie ruchu turystycznego – Bydgoszcz 2013. Raport końcowy, Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, [Nowicki R.G. opracowanie podrozdziałów: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4(współaut.)],

 

13. Nowicki R. G. (2012) [2013]

Innowacyjne obiekty w turystyce i ich dostępność dla osób niepełnosprawnych, Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1/2013, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa,

 

14. Nowicki R. G. (2017)

Dziedzictwo kulturowe wsi województwa kujawsko-pomorskiego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Zdalny moduł szkoleniowy [w:] Zdalny Moduł Szkoleniowy Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich, wykonany w ramach projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana  przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia